Премини към основното съдържание

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." в Дупница

ОИЦ Кюстендил в Дупница

Областен информационен център - Кюстендил проведе в град Дупница информационна среща, за представяне на актуална информация по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Участниците в срещата проявиха подчертан интерес към представянето на възможностите и промените в условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност и зелена икономика", която е финансирана по линия на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.". Сред представените нови условия при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедурата BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", бяха посочени въвеждането на по-облекчени условия относно избора на изпълнител по Процедурата и увеличения процент на авансовите плащания на безвъзмездна финансова помощ по съответния проект. Участниците в срещата получиха информация за новото ПМС 69/11.03.2013 г. и стъпките за определяне на изпълнител според него.

Интерес на срещата предизвика и презентацията за често допускани грешки и затруднения при подготовката и изпълнението на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.", като сред примерите бяха посочени липсата на ясна и конкретна обосновка и анализ на необходимостта от проектните дейности; неточно попълнени индикатори; некоректно попълнен бюджет и залагане на нереалистични срокове за изпълнение на дейностите в графика на изпълнението им.

На информационното събитие беше представен също проектът на насоките за кандидатстване по предстоящата за обявяване процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП „Конкурентоспособност".

Добри практики от реализирани от бизнеса проекти по оперативни програми също бяха представени на срещата. Екипът на Областен информационен център - Кюстендил информира присъстващите, че в рамките на своята дейност Центърът събира и популяризира добри практики от реализирани проекти в област Кюстендил по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.